Anti Ragging

egkfo|ky; esa jSfxax mPpre U;k;ky; ds funsZ”kksa ds ifjis{; esa iw.kZr;k izfrcfU/kr@fuf’k) gSA 

Read more

Mission & Vision

gekjk y{; egkfo|ky; dks mRÑ"V Lrj dh og 'kS{kf.kd vkSj uSfrd xq.koÙkk iznku djuk gS ftlls og Hkkjr ds lqUnj Hkfo"; dh vk/kkjf'kyk cu ldsA

Read more

Message From The Principal

^^dqN ugha] ewfrZ igys ls gh iRFkj ds vUnj Fkh & eSaus flQZ iRFkj dk vuko';d fgLlk fudky fy;kA**

Read more

 ijh{kk vkosnu i= %

      fo'ofo|ky; ijh{kk QkeZ xr l= 2014&15 ls vkuykbu Hkjs tk jgs gSaA fo|kFkhZ ,e0ts0ih0#0fo0fo0] cjsyh dh csolkbV ns[krs jgsaA usV ls jftLVªs'ku djkdj ijh{kk QkeZ Hkjdj leLr layXudksa ds lkFk nks lSVksa esa ijh{kkQkeZ egkfo|ky; esa fu/kkZfjr frfFk rd tek djuk gksxkA mlds mijkUr egkfo|ky; }kjk ijh{kkQkeks± dks usV ij lR;kfir dj 'kqYd ds lkFk fo'ofo|ky; esa tek fd;k tkrk gSA 

छात्र /छात्राओं 01/07/2015 से 10/07/2015 के मध्य egkfo|ky;  काउंटर से प्रोस्पैकटस कीमत ५०/-में क्रय कर प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक आवश्यक layXudksa सहित कार्यालय काउंटर पर जमा करे | सारे प्रवेश मैरिट के अनुlkर होंगे |

( संस्थागत fo|kFkhZ ) 2014-15

कक्षा      

छात्र

छात्रा

योग

बी.ए. प्रथम वर्ष

155

243

398

बी.ए. f}rh; वर्ष

121

251

372

बी.ए. r`rh; वर्ष

107

201

308

                                  योग

383

695

1078

बी.एस.सी प्रथम वर्ष

119

38

157

बी.एस.सी . f}rh; वर्ष

52

22

74

बी.एस.सी r`rh; वर्ष

22

27

49

                                 योग

193

87

280

बी.कॉम प्रथम वर्ष

125

35

160

बी.कॉम f}rh; वर्ष

118

25

143

बी.कॉम r`rh; वर्ष

90

29

119

                               योग

333

89

422

 

तीनो संकायों का योग          909                                          871                                          1780

 

 

 

 

Website designed by Richa Saidha , webeyemaster.org